Reklamacja

 

Proces składania reklamacji

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

1. Pisemnie na adres: Krzeczów 224, 32-433 Krzeczów.

2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alioli.pl;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

2. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

Proces analizy reklamacji

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres Krzeczów 224, 32-433 Lubień. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

W przypadku zakupów krajowych, Sprzedawca na własny koszt wysyła do klienta towar po rozpatrzeniu reklamacji, wiec klient odpowiada tylko za dostawę reklamowanego towaru w ręce Sprzedawcy celem rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku zakupów zagranicznych, czyli zakupu produktu, który na życzenie Klienta jest wysyłany za granicę, Klient ponosi koszta dostawy oraz odbioru reklamowanego towaru od Sprzedawcy, ponieważ wysyłka za granicę jest niestandardowym środkiem dostawy. Po informacji od Sprzedawcy o sposobie rozwiązania reklamacji, Klient zostanie poproszony o realizację odbioru towaru we własnym zakresie.

 

Wzór formularza reklamacji

Formularz dostępny do pobrania pod adresem:

FORMULARZ REKLAMACJI